Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE I-DEA INNOVACIÓN E DESENVOLVEMENTO AMBIENTAL S.L. (i-dea.es)

I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. con domicilio en Rúa Emilio González López 57, baixo – 15011 A Coruña con CIF B-70069257 representada por Maximino Castiñeira Lemus con NIF PENDENTE pon a disposición no seu sitio web i-dea.es determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web i-dea.es en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produza esta aceptación.

I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. está inscrita no Rexistro Mercantil de LUGAR, DATA, TOMO, SECCIÓN, FOLLA, INCRIPCIÓN.

O acceso ao sitio web de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de I-DEA Innovación e Desenvolvemento ambiental S.L. non leva consigo a obrigatoriedade de inscripción do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en i-dea.es onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta suscripción rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- I-DEA Innovación e Desenvolvemento ambiental S.L. poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. utilizando fontes internas e externas de tal modo que I-DEA Innovación e Desenvolvemento ambiental S.L. únicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Terceiros alleos a I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a noticias doutros sitios dos que non é titular I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garante o correcto funcionamento de todos estes links ou hiperenlaces. O USUARIO que desexe establecer un hiperenlace no seu sitio web ao sitio web de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a disposición no referido sitio web.

2.3.- I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L., que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L.. Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L.

CUARTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Coruña renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA.-

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L. poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de I-DEA Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L.